Nyckeltal

Nettoomsättning
Resultat

Definitioner nyckeltal

EBITDA Resultat före av- och nedskrivningar

Rörelseresultat/EBIT Resultat efter av- och nedskrivningar

Resultat per aktie Periodens resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare i förhållande till genomsnittligt antal aktier för perioden

Eget kapital per aktie Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med utestående antal aktier